Instalace kotlů na dřevo

Vyhledat na stránkách

Pro bezporuchový provoz a dlouhou životnost kotle doporučujeme dodržet tyto hlavní zásady pro instalaci a provoz kotle:

1) Kotel musí být instalován v suchém a dobře větraném prostoru.

2) Zajištění proti přetopení kotle.

Kotle na tuhá paliva mají obecně určitou setrvačnost tzn. např. při výpadku el. proudu, když se zastaví oběhové čerpadlo, regulace kotle sice kotel převede do režimu útlumu, ale přesto z něho odchází určitý zbytkový výkon, který může způsobit havarii. ČSN 070240/93 ukládá topenáři při instalaci kotle s touto skutečností počítat.

Kotle AM Energo jsou standartně vybaveny pojistným obtokovým zařízením. U takto vybaveného kotle pak při nárůstu teploty přes 95° C spustí pojistná armatura (např.TS130) studenou vodu z vodovodního řadu do speciální chladící smyčky zabudované v kotli. Ohřátá voda pak volně odtéká do kanalizace a odebírá tak zbytkový výkon kotle.

POZOR!! Nefunguje pokud je zdrojem vody domovní vodárna (Darling) závislá na el. proudu.

Pak doporučujeme vybavit čerpadlo nuceného oběhu záložním zdrojem el. proudu - např. UPS 500 nebo zajistit, aby jedna větev topného systému fungovala spolehlivě na samovolnou cirkulaci vody a byla tak schopna odebrat zbytkový výkon kotle.

3) Zajištění dostatečné teploty vratné vody.

Při hoření dřeva, se kromě jiných látek, uvolňuje z paliva také voda ve fotmě páry. Pokud je teplota spalin dostatečně vysoká, odchází pára se spalinami komínem. Pokud se však spaliny v některém místě ochladí, dojde v tomto místě ke kondenzaci vodních par. Vzniklý kondenzát obsahuje další produkty spalování, které zejména při spalování dřeva jsou velmi agresivní a způsobují rychlou korozi a zanesení teplosměných ploch. Ke korozi nedojde, pokud budou teplosměné plochy dostatečně teplé, protože od určité teploty ke kondenzaci již nedochází.

Pro životnost kotle je tedy důležité, aby teplota vracející se vody neklesala pod 65°C (ČSN 070240/93). S rostoucí teplotou vratné vody, klesá množství kondenzujících dehtů, vodní páry a kyselin, které snižují životnost kotle.

4) Pravidelné čistění kotle.

Kotle je nutno čistit v intervalech udaných v návodu. Doporučujeme důkladné vyčištění kotle po skončení topné sezony.

5) Zajištění tahu komína.

Tah komína musí dosahovat předepsaných hodnot ( 20-30 Pa ) dle výkonové varianty kotle neboť:

- malý tah zvyšuje dehtování kotle a způsobuje vykuřování z kotle při zatápění a přikládání

- velký tah zvětšuje spotřebu paliva a způsobuje předčasné vyhasnutí kotle při stáložárném provozu.

POZOR !! Komím musí být zateplen (zaizolován v nevytápěných půdních prostorech), aby nedocházelo při sníženém výkonu kotle k nadměrné kondenzaci vodní páry a dehtů v komíně.